Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa

Đăng vào 07/01/2021 Tin tức

Ngày 05/01/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 28/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa

Các mức đánh giá ứng dụng Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa (sau đây gọi tắt là mức độ y tế từ xa), được chia thành 5 mức độ như sau:

Mức độ 1: Thực hiện tư vấn phòng bệnh, khám bệnh từ xa qua kênh điện thoại riêng. Các cơ sở y tế xây dựng kênh điện thoại tư vấn riêng kết nối với các bác sĩ hoặc các cơ sở y tế tuyến trên.

Mức độ 2: Các hoạt động y tế từ xa được quản lý tập trung, đảm bảo an ninh và tuân thủ quy định. Các cơ sở y tế xây dựng hệ thống y tế từ xa cần tuân thủ các quy định cơ bản về đảm bảo an ninh tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin và hướng dẫn xác định mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Thông tư số 54/2017/TT-BYT) và liên thông với hệ thống y tế từ xa của các cơ sở y tế quản lý tuyến trên.

Mức độ 3: Sử dụng công nghệ hội nghị truyền hình để hỗ trợ tư vấn và đào tạo. Các cơ sở y tế đã đạt mức độ 2 sử dụng công nghệ hội nghị truyền hình để thực hiện hoạt động tư vấn từ xa trực tuyến và hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực các cán bộ tuyến dưới.

Mức độ 4: Kết nối, thu thập dữ liệu từ các hệ thống công nghệ thông tin y tế khác thực hiện tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh và đào tạo trực tuyến. Các cơ sở y tế đã đạt mức độ 3 và hệ thống y tế từ xa kết nối với các hệ thống công nghệ thông tin y tế khác và đưa các thông tin của người bệnh hiển thị trên màn hình khi đang thực hiện dịch vụ tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh và đào tạo trực tuyến.

Mức độ 5: Khả năng tương tác đầy đủ. Tất cả dữ liệu thiết bị y tế, bao gồm dữ liệu được cung cấp từ các thiết bị đeo của người bệnh, được truyền đến và phân tích tại phần mềm EHR. Các cơ sở y tế đã đạt mức độ 4 và hệ thống y tế từ xa có khả năng tương tác 2 chiều với các hệ thống công nghệ thông tin y tế, kết nối với các thiết bị y tế, bao gồm thiết bị đeo trên người của người bệnh, thu thập dữ liệu, phân tích và trao đổi thông tin với Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR). Dữ liệu dễ dàng được trao đổi giữa các cơ sở y tế, bộ phận nội bộ.

Theo ehealth.gov.vn

Tin khác