Thể lệ cuộc thi

Đăng vào 12/11/2020 Thể lệ cuộc thi

THỂ LỆ CUỘC THI

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Mọi CÁ NHÂN hoặc ĐƠN VỊ (Tổ chức, Doanh nghiệp) có sản phẩm đã triển khai tại các cơ sở y tế ở Việt Nam phù hợp với yêu cầu của cuộc thi.

2. SẢN PHẨM DỰ THI

- Các sản phẩm dự thi phải là sản phẩm đã được triển khai tại các cơ sở y tế ở Việt Nam.

- Các sản phẩm dự thi phải tuân thủ các văn bản pháp luật liên quan đến bản quyển và sở hữu trí tuệ của Chính phủ Việt Nam.

3. THỜI HẠN CUỘC THI

- Người tham dự  gửi sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi từ ngày 30/8/2020 đến hết ngày 31/10/2020.

- Công tác chấm giải từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/2020

- Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2020 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

4. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 -  Đại diện Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế,

 -  Đại diện Hội Tin học Việt Nam.

5. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM SẢN PHẨM DỰ THI

- Sản phẩm dự thi sẽ được chấm điểm theo các tiêu chí cụ thể do Hội đồng giám khảo quy định.

- Các sản phẩm dự thi sẽ được đánh giá theo hai vòng:

Vòng sơ khảo: Lựa chọn các hồ sơ đạt yêu cầu vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo: Các các nhân hoặc tổ chức có sản phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo phải bảo vệ sản phẩm của mình trước hội đồng giảm khảo. Hội đồng giám khảo có quyền cử các nhóm thành viên có chuyên môn đánh giá kỹ thuật của sản phẩm hoặc đi khảo sát, đánh giá tại nơi sản phẩm đang triển khai thực hiện.

6. ĐIỀU LỆ VÀ QUY ĐỊNH

1. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc gửi hỏng, gửi không thành công.

2. Các cá nhân, tổ chức phải tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc và bản quyền các bài dự thi của mình theo các quy định hiện hành của Việt Nam và Quốc tế.

3. Bất cứ thông tin nào do cá nhân/tổ chức cung cấp đều không được trả lại.

4. Các thành viên của Ban Tổ chức và thành viên gia đình của Ban Tổ chức sẽ không có quyền tham dự cuộc thi.

5. Tất cả kết quả cuộc thi do quyết định của Hội đồng Giám khảo.

6. Ban Tổ chức dành quyền không trao giải cho bất cứ giải nào nếu không có người thắng giải được coi như có đủ điều kiện.

7. Ban Tổ chức có quyền sửa đổi & bổ sung quy định cuộc thi.

8. Mọi ứng viên tham gia đều phải tuân theo nội dung của Điều lệ & Quy định này.

7. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

- Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đoạt giải sẽ được vinh danh. Danh sách các sản phẩm vào vòng chung khảo và đoạt giải sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, website của Cục Công nghệ thông tin và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đoạt giải được trao tặng Giải thưởng, Bằng chứng nhận đạt Giải thưởng y tế thông minh 2020.

- Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực, khách quan của những thông tin, số liệu trong hồ sơ tham dự cuộc thi của tổ chức, doanh nghiệp mình. Những thông tin, số liệu trong bộ Hồ sơ tham gia dự thi được bảo mật, trừ trường hợp có quy định khác.

Tin khác